Sanatatea este darul cel mai frumos si mai bogat pe care natura stie sa-l faca

Informatii utile

DREPTURILE PACIENŢILOR

Spitalul informează pacienţii şi pe familiile acestora în legătură cu îngrijirea şi cu serviciile ce i se acordă, cu accesul la aceste servicii. îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.

Pacienţii sunt protejaţi împotriva atacului la persoană.

Informaţiile legate de pacient sunt confidenţiale şi protejate faţă de pierderea sau folosirea necorespunzătoare. Spitalul informează pacientul şi familia în legătură cu drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de refuzul sau întreruperea tratamentului.

Pacienţii şi familia primesc informaţii corespunzătoare în legătură cu boala, tratamentul prescris şi persoanele care îi vor îngriji astfel încât aceştia să poată luc

Spitalul oferă îngrijire în limita normelor financiare, etice, legale şi de interes reciproc.

Serviciile de laborator, radiologie, explorări funcţionale sunt disponibile pentru îndeplinirea nevoilor pacientului numai după evaluare şi recomandarea medici.

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

In momentul internarii in spital,  va rugam sa respectati si sa pastrati ordinea si curatenia.

Pentru putin timp casa si gradina dumneavoastra sunt aici!!!

In interesul sanatatii dumneavoastra faceti un mic efort de vointa si nu fumati!!!

Spitalul dispune de toate conditiile pentru pastrarea igienei corporale – VA RUGAM  –  folositi- va de aceasta oportunitate. FOLOSITI RECIPIENTELE destinate colectarii deseurilor  (cosurile, pubelele)  pentru depozitarea deseurilor reciclabile  sau a resturilor menajere.

Intrarea vizitatorilor este permisa doar in orele de vizita.

Informatii privind externarea:

LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALA A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-ATI PRIMIT, ESTE INTERZISA PARASIREA SECTIEI FARA AVIZUL MEDICULUI CURANT SAU AL ASISTENTEI DE SALON.

Medicul curant va aduce la cunostința pacientului data externãrii, cu cel puțin 24 ore inainte.

La externare, pacientul va primi urmãtoarele documente:
• Bilet de ieșire;
• Scrisoare medicalã;
• Rețetã (daca este cazul);
• Indicații privind regimul alimentar și de viațã;
• Recomandãri privind tratamentul la domiciliu;
• Consult dupã o perioadã stabilitã;
• Concediu medical (dacã este cazul) pentru apartinator;

 

VA SOLICITAM

Inainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.

Prezentaţi-vă la internare cu următoarele documente : certificatul de naştere al copilului si buletinul/cartea de identitate a mamei si adeverinta de la angajator in care sa fie precizat numarul de zile de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav pentru care urmeaza sa se interneze.

AMBULATORIU

Conform normelor stabilite de C.A.S pacienţii vor prezenta la consultaţii următoarele acte:
biletul de trimitere de la medicul de familie C.N.P.codul numeric personal- certificatul de naştere al copilului sau după caz cartea de identitate

 

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – drepturilor pacientului

 EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. 1

    Dispoziţii generale

ART. 1

În sensul prezentei legi:

  1. a) prin pacient se înţelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizează serviciile de sănătate;
  2. b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenentei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;
  3. c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;
  4. d) prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
  5. e) prin îngrijiri terminale se înţelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibila îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boala, precum şi ingrijirile acordate în apropierea decesului.

ART. 2

Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

ART. 3

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.

CAP. 2

    Dreptul pacientului la informaţia medicală

ART. 4

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

ART. 5

(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

ART. 6

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

ART. 7

Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte sa fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinta.

ART. 8

Informaţiile se aduc la cunostinta pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba romana, informaţiile i se aduc la cunostinta în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

ART. 9

Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat şi de a alege o alta persoana care sa fie informată în locul sau.

ART. 10

Rudele şi prietenii pacientului pot fi informati despre evoluţia investigatiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.

ART. 11

Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o alta opinie medicală.

ART. 12

Pacientul are dreptul sa solicite şi sa primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului şi ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

CAP. 3

    Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

ART. 13

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

ART. 14

Când pacientul nu îşi poate exprima vointa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenta, personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

ART. 15

În cazul în care pacientul necesita o intervenţie medicală de urgenta, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

ART. 16

În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cat permite capacitatea lui de înţelegere.

ART. 17

(1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa îşi dea consimţământul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacientii internati în spitale şi din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

ART. 18

Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

ART. 19

Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile sa îşi exprime vointa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este facuta şi în interesul pacientului.

ART. 20

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul sau, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectarii unei culpe medicale.

   CAP. 4

    Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viata privată a pacientului

ART. 21

Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

ART. 22

Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

ART. 23

În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

ART. 24

Pacientul are acces la datele medicale personale.

ART. 25

(1) Orice amestec în viata privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

(2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publica.

CAP. 5

    Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

 

ART. 26

Dreptul femeii la viata prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viata mamei.

ART. 27

Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

ART. 28

(1) Dreptul femeii de a hotărî dacă sa aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26.

(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

CAP. 6

    Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

ART. 29

(1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi sa recurgă la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunostinta publicului.

ART. 30

(1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă exista condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta apărute în situaţii extreme.

ART. 31

Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

ART. 32

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.

ART. 33

Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afară spitalului.

ART. 34

(1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul sa supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plata legale din cadrul unităţii respective.

(2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

ART. 35

(1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pana la ameliorarea stării sale de sănătate sau pana la vindecare.

(2) Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicina generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

ART. 36

Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicală de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

CAP. 7

    Sancţiuni

ART. 37

Nerespectarea de către personalul medicosanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

CAP. 8

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 38

(1) Autorităţile sanitare dau publicităţii, anual, rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului, în care se compara situaţiile din diferite regiuni ale tarii, precum şi situaţia existenta cu una optima.

(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi sa afiseze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 39

Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 40

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga <LLNK 11978     3 10 702  78 40>art. 78, 108 şi 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  1. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 21 ianuarie 2003.    Nr. 46.

OBLIGATIILE PACIENTILOR   SPITALIZATI

1. Pacientul va respecta ordinea, igiena si disciplina  interioara a  spitalului.

2. În timpul spitalizarii pacientul nu fumeaza în spital sau in curtea acestuia si nu consuma bauturi alcoolice.

3. Tinuta de spital pentru bolnavi (pijama, halat, papuci) este obligatorie si va fi în permanenta curata si decenta.

4. Pacientul  va  respecta  regulile elementare de igiena personala (igiena mâinilor, generala) si a lenjeriei de corp.

5. Pacientul se va deplasa  pentru  consultatiile  interclinice si de explorare  recomandate însotit de personalul spitalului.

6. Indicatiile  terapeutice  stabilite de personalul medical vor fi urmate întocmai de catre pacient.

7. Pacientul  va urma indicatiile personalului medical pe toata perioada spitalizarii si nu va parasi incinta spitalului.

8. Pacientul, care se poate mobiliza, va  servi masa la sala de mese de pe sectie la orele indicate de personal.

9. Alimentele suplimentare vor fi  pastrate corespunzator la  frigiderle din sectie.

10. Pacientul  va primi  vizitatorii  numai în intervalul de ore prevazut  de  program :

  • daca se mobilizeaza – in holul de vizitatori ;
  • daca este imobilizat la pat – in salon – vizitatorii vor purta halat de protectie si vor sta pe scaun si nu pe patul bolnavului ;
  1. Bagajele si efectele de strada ale pacientilor se depun la garderoba spitalului (pe baza de buletin, bon de primire) in momentul internarii.
  2. Pacientul va respecta drepturile  celorlalti pacienti la odihna, liniste, intimitate si va avea în permanenta un comportament cooperant.